image 1 image 2 image 3 image 4 image 5

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือ หลักฐานการอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมตามมาตรา ๔๓ แห่ง พระราชบัญญัติสภาครูและบ...

การขอต่ออายุใบอนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประสงค์ขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากรอกแบบคำขอและแนบเอกสารหลักฐานดังนี้...

ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต

ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านระบบออนไลน์

Contact Us

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ถนนตระการ-พนา ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130 เบอร์โทรศัพท์ 0 4548 2410 - 3

4 + 5 =